មេធាវីបំពានច្បាប់ភាគទី12 /無法弁護士 [ LY Sokunthy សម្រាយរឿង ] Kdramaレビュー

🎞លីងចូលបង្កើតគណនីTnaotアプリケーション:ឬសម្រាប់អ្នកមានគណនីហើយអាចបញ្ចូល招待コードរបស់អេដមីនបាន:93332718🎞Joinグループ電報ខោអាវមួយទឹករបស់អេដមីន:📍ប្រិយមិត្តទាំងឡាយអាចឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការផលិតវីដេអូរបស់ឆានែលអេដមីនតាមរយៈគណនីខាង ក្រោម(យើងនឹងបង្ហាញនៅ終了画面វីដេអូក្រោយ)💵ABAលេខគណនី000 560012ឈ្មោះម្ចាស់គណនីលីសុគន្ធី💵ACLEDAលេខគណនី081 882122ឈ្មោះម្ចាស់គណនីលីសុគន្ធី🎞Facebookのページ:☎️សម្រាប់ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម:081 882122📍រឿងនេះនិយាយ ពីបុរសម្នាក់ធ្វើជាមេធាវីដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឱ្យម្តាយរបស់គេដែលត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីគេនៅតូច*免責事項:私はこのビデオの任意の動画、画像、音楽を所有し、また所有者の著作物を盗むつもりはありません。 私が使用しているのは、カンボジアの人々のみを対象とした娯楽目的でのYouTubeガイドラインのフェアユースの法律に準拠しています。 したがって、私は元の作成者にクレジットを与えたいと思います。 あなたは私が、著作権や所有権にビデオを削除したい場合は、lilysokunthy@gmail.comសម្រាប់ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកដោយសារតែនាងខ្ញុំអត់បានតាមដានទូរទស្សន៍យូរឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំអត់បានដឹងថាមានរឿងណាខ្លះបានを経由して私に連絡してくださいចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយទេេ ក្នុងករណីនាងខ្ញុំបានសម្រាយរឿងជាន់គ្នាសូមខន្តីអភ័យទោសនិងជួយផ្តល់ដំណឹងមកឱ្យនាងខ្ញុំតាមរយលេខទូរស័ព្ទ081 882122ដើម្បីឱ្យនាងខ្ញុំលុបវីដេអូនោះចោលសូមកុំដាក់ឱ្យឆានែលនាងខ្ញុំអី打ちます。សូមអរគុណទុក ជាមុន。 Free Vibesが提供する悲しい音楽:Dream Away by Day 7:Attribution-NoDerivs 3.0 Unported(CC BY-ND 3.0)スリラーサスペンス音楽:Power Music FactoryチャンネルURL:Youtube.com/powermusicfactoryレトロ音楽:Retro by Waynejones音楽提供chillpeach :。

source